Ohmori Lab.

o[@i2022Nxj
Professor X _[ / Hiromitsu Ohmori
M2 { Ў / Yuki Hashimoto
M1 / Ryoya Sasanuma
R Mm / Takashi Yokoyama
B4 ɓ i / Motoki Ito
l / Eisuke Uchino
pS / Eisuke Hoshino
{c / Kenta Miyata