Ohmori Lab.

o[@i2017Nxj
Professor X _[@/ Hiromitsu Ohmori
D Uppatthangkul Yongyut
ہ@/ Wei Wang
M2 rc tV / Syunnosuke Ikeda
匩 / Norifumi Ohmi
M1 ] / Makoto Eguchi
/ Mengxing Qiao
c q / Wataru Goda
| Tv / Hirokana Yuge
B4 팴 / Shouhei Kusuhara
n / Daichi Sakai
/ Tsubasa Sato
V I / Saki Shinjo
c P / Naoki Fukuda